ថ្ងៃហាឡូវីនទៅយករង្វាន់ហ្វ្រីនៅ Ice-Watch!!!

ប្រភេទនៃកញ្ចក់នាឡិកាទាំង៣តើមួយណាល្អបំផុត?

អាថ៍កំបាំងមេឌូសាមាននៅលើនាឡិកា? Medusa Secret ជា..................

បង្ហាញចំនួន ៩ ក្នុងចំនួនសរុប ២១ — ទំព័រទី ១