ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅ? Ice-Watch រៀបចំការបញ្ចុះតម្លៃដល់ 60%!!!

Pre-Order Ice Generationទទួលកាដូ៤មុខដែលមានតម្លៃជាង100Usd........