ក្រុមហ៊ុន Genesis Luxury Fashion Pvt (India)

Genesis10-logo-Gyv2gXcn91.png


Furla%20Arch%20Iconic%20Keyring-498ndFDIm5.jpg

Furla%20Arch%20Iconic-etkljQyr5s.jpg

[បច្ចុប្បន្នម៉ាកនាឡិកាដៃFURLAក៏បានផ្ដល់អជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយផ្តាច់មុខមកប្រទេសកម្ពុជា តាមរយះក្រុមហ៊ុន Watch Empire Co., Ltd។ ]


ជាចុងក្រោយ លោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកទីតាំងម៉ាកនាឡិកាដៃរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីនេះ នៅតាមសាខដូចខាងក្រោមនេះ: 

1. ផ្សារទំនើបសូរិយា (ជាន់ទី2) 078 851 00

2. ផ្សារទំនើបអូឡាំព្យា (ជាន់ផ្ទាល់ដី) 087 851 000

3. ផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លសែនសុខ (ជាន់ទី 1) 081 851 000

4. ផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លភ្នំពេញ (ជាន់ទី 1) 099 851 000នម៉លភ្នំពេញ (ជាន់ទី 1) 099 851 000

IMG_9304-DJt92SQC3b.jpg

ផ្សារទំនើបអូឡាំព្យា (ជាន់ផ្ទាល់ដី) 087 851 000 ]

IMG_8119-rgB5T0vSkk.jpg

ផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លសែនសុខ (ជាន់ទី 1) 081 851 000 ]

0

អំពីអ្នកនិពន្ធ

manager
bunchhai

I'm Bunchhai, 24 years old and now working for Watch Empire Co., Ltd as a Creative Director, Commercial Department.