តោះមកមើលខូលិកហ្សិនថ្មីក្នុងរដូវក្ដៅនៃម៉ាកទាំង៧របស់ Fossil Group!!

អាថ៍កំបាំងមេឌូសាមាននៅលើនាឡិកា? Medusa Secret ជា..................

តែងតែទិញពាក់តែមិនដឹងប្រវត្តិស្ទាយ Crop Top យ៉ាងណាសោះ……